Année

Tournoi Swiss Netball Junior

Tournoi Swiss Netball Open

2019

Championnes M17

2ième

2018

Championnes M15 et M17  

2ième M11, M13

2ième

2017

Championnes M17

2ième M11, M13, et M15 

Pas de competition

2016

Championnes M13, M17

2ième M11, M15

Championnes